Jogi Nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

A Gödöllői Ipari Park Zrt. minden észszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a gip.hu weboldalon közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére a Gödöllői Ipari Park Zrt. sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. A Gödöllői Ipari Park Zrt. nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért vagy hiányosságért.

A Gödöllői Ipari Park Zrt. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A Gödöllői Ipari Park Zrt. weboldalának bármelyik olyan felhasználója, aki a weboldal felhasználásával információt szolgáltat a Gödöllői Ipari Park Zrt.-nek, elfogadja, hogy a Gödöllői Ipari Park Zrt.-nek korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint a Gödöllői Ipari Park Zrt.-nek az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni.

A személyes adatok védelme

A Gödöllői Ipari Park Zrt. bármely - a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Gödöllői Ipari Park Zrt.-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Gödöllői Ipari Park Zrt. - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.

A Gödöllői Ipari Park Zrt. az Ön által megadott adatokat és információkat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használhatja fel: piackutatás, piaci elemzés, vevői szokások elemzése, látogatottsági statisztikák összeállítása, ingyenes nyeremény- és egyéb játékok bonyolítása, tájékoztatás nyújtása új termékekről, szolgáltatásokról, tájékoztatás nyújtása különböző akciókról, megrendelések intézése.

A Gödöllői Ipari Park Zrt. a vevői, partnerei és egyéb ügyfelei személyére vonatkozó információkat üzleti titokként kezeli.

A Gödöllői Ipari Park Zrt. az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Gödöllői Ipari Park Zrt. weboldaláról más cégek és egyéb szervezetek weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a Gödöllői Ipari Park Zrt. nem vállal felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.

Szerzői jog

A Gödöllői Ipari Park Zrt. weboldala, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű - bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Gödöllői Ipari Park Zrt. Kifejezett, erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Gödöllői Ipari Park Zrt. fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Gödöllői Ipari Park Zrt. minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

Amennyiben kérdése lenne a Gödöllői Ipari Park Zrt. adatvédelmével kapcsolatban, forduljon adatvédelemmel megbízott munkatársunkhoz, aki felvetései vagy panasza esetén szívesen áll rendelkezésére.

I. számú melléklet

A Gödöllői Üzleti Park**** működési szabályzata

A Park üzemeltetője a Gödöllői Ipari Park Zrt. (2100. Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 6.). A Park területére mindenkor a Gödöllő Város Képviselő-testülete által megalkotott és érvényes Szabályozási Terv előírásai és korlátozásai érvényesek. A betelepülő Vállalkozások magukra nézve ezt kötelezőnek ismerik el.

A Gödöllői Ipari Park Zrt. minden tőle telhetőt megtesz a betelepült Vállalkozások békés egymás mellett élése és korrekt együttműködése érdekében. A betelepülő Vállalkozások is vállalják, hogy erre törekszenek. Esetleges vitás kérdésekben az üzemeltető közvetítő szerepet vállalhat, de hatósági jogköre nincsen, szankcionálási lehetősége korlátozott.

A Gödöllői Üzleti Parkba**** betelepülő Vállalkozások a Park által nyújtott szolgáltatásokért hozzájárulást tartoznak fizetni. E költség hozzájárulás fizetésének kötelezettsége akkor veszi kezdetét, amikor a Park értékesíthető területének legalább 25%-a eladásra került. A hozzájárulás a telek térmértékéhez igazodóan kerül megállapításra, mértéke 8,- Ft/m2/hó.+ÁFA, de legfeljebb 60.000,- Ft/telek/hó + ÁFA, melyet a Parkot üzemeltető Gödöllői Ipari Park Zrt. minden hónap 5-ig kiszámláz a betelepült Vállalkozásnak. A hozzájárulás fejében a Park üzemeltetője az alábbiakat biztosítja: a Park körbekerítése és a kerítés rendszeres karbantartása, a Park területének 0-24 órás őrzése, központi portaszolgálat kiépítése és üzemeltetése, a Park záportározójának rendszeres és a csapadékvíz szikkasztó árkok alkalmi karbantartása, az utak eseti karbantartása.

Központi portaszolgálat:

 • A központi portaszolgálat helye a Park bejáratának, azaz a körforgalmi csomóponti bekötő ágának vége.
 • A 0-24 órás portaszolgálat célja a ki- és bejövő forgalom nyomonkövetése, rögzítése; a terület forgalombiztonsága, valamint a Park vagyonbiztonságának megteremtése.
 • A portaszolgálat fejlesztésével kiépül egy sorompós beléptető rendszer, mely tovább fokozza az előző pontban megfogalmazott célok elérésének hatékonyságát.
 • A portaszolgálat egyben 0-24 óráig fogadja a hibabejelentéseket, melyeket továbbít az adott közműszolgáltatók felé. Lehetőségeihez mérten ellenőrzi továbbá a Park közműveinek működőképességét.

Őrzés-védés:

 • A Parkban őrző-védő szolgálat működik. Ennek feladata alapvetően a Park egészének védelme, nem pedig az egyes (kerítéssel lehatárolt) telephelyek őrzése.
 • A betelepült Vállalkozások saját telkeik, telephelyeik őrzését külön, maguk kell megoldják; célszerű a területen jelen lévő őrző-védő cég szolgáltatásának igénybevétele.

Területgondozás, kerítés:

 • Ennek keretében az üzemeltető a parki utak és elsősorban a csapadékvíz árkok (valamint a záportározó) rongálódása, erodálása esetén lehetőségeihez mérten gyorsjavítást végeztet; illetve az árokrendszer tartós karbantartására és jövőbeni korszerűsítésére a befolyó hozzájárulásokból tartalék pénzalapot képez.
 • Az üzemeltető vállalja a Parkot határoló kerítés állagmegóvását, rendszeres karbantartását, javíttatását.
 • Alapszabály az, hogy az egyes telkek tulajdonosai az utcafronti, a jobb oldali, és amennyiben hátulsó telekszomszéd is van, akkor a hátsó rész jobb oldali felének kerítés építését maguk finanszírozzák. A kerítés fennmaradó részeinek kivitelezési költségeinek megoszlása tekintetében a telekszomszédokkal kell megegyezni. Az ebben való megegyezésen túlmenően törekedniük kell továbbá a közös telekoldalakat elválasztó kerítésszakaszok kialakítása során a szomszédok szempontjainak figyelembe vételére is.
 • Az üzemeltető vállalja továbbá a közterületen keletkező hulladék és szemét összegyűjtetését, esetleges illegális szemétlerakások megszüntetését, elszállíttatását.
 • A betelepülő Vállalkozások vállalják, hogy az üzemkörükben keletkezett hulladékot saját területükön az előírásoknak megfelelően gyűjtik, tárolják és megfelelő időközönként elszállítatják.
 • Az üzemeltető feladata a még el nem adott, parlagon lévő területek kaszálása, gondozása.

Úthálózat:

 • A Park belső úthálózata helyi közút, arra a mindenkor érvényes közlekedési szabályok (KRESZ), valamint a kihelyezett jelzőtáblák korlátozásai érvényesek. Különösen fontos ez a sebesség korlátozások és a megállási, várakozási tilalmak tekintetében. A betelepülő Vállalkozások magukra nézve ezt kötelezőnek fogadják el.
 • A betelepült Vállalkozások vállalják, hogy saját üzemeltetésük körében működő gépjárművek parkolását saját telkükön belül oldják meg. A Vállalkozásokhoz érkező beszállítók, vendégek, üzleti partnerek gépjárműveinek ideiglenes, vagy tartós elhelyezését, parkolását szintén saját telkükön belül oldják meg. Ennek célja, a Park belső útjainak állandó és teljes forgalomáteresztő képességének fenntartása.
 • A betelepült Vállalkozások kötelessége, hogy a hozzájuk érkező beszállítók, vendégek, üzleti partnerek gépjárműveiről az úttestre, illetve más közterületre esetlegesen leeső anyagokat (szállított építőanyag, olajfolt, áru, hulladék, stb.) haladéktalanul eltakarítsák az úttestről.
 • Jóllehet minden egyes telek közvetlen útkapcsolattal rendelkezik, a bejáratot, annak pontos helyét az utcafronton belül a telephely engedélyezési eljárás során engedélyeztetni kell. Ennek során amennyiben a telek előtt viacolor járda található, azt a bejárati részen fel lehet szedni, természetesen az önkormányzati építési hatóságokkal egyeztetett módon.
 • Amennyiben a tervezett és engedélyezett telephely-bejárat előtt csapadékvíz árok található, úgy az az ebben illetékes hatóságokkal (VÜZI) egyeztetett módon módosítható, megfelelő méretű áteresszel kiegészíthető.

Közműrendszer :

 • A Park közműrendszere alapvetően a Gödöllő területen illetékes közműszolgáltató hatás- és feladatkörébe tartozik, illetve záros határidőn belül átadásra kerül a közműszolgáltatók felé. A közművekhez történő csatlakozást illetően a betelepülő Vállalkozásnak kell szolgáltatási szerződést kötnie az egyes szolgáltatókkal.
 • Így a gázt a TIGÁZ Zrt. , az elektromos áramot az ELMÜ Nyrt., a víz- és szennyvíz rendszert pedig a DMRV Zrt. üzemelteti. Minden közművel kapcsolatos csatlakozási igényt ezen szolgáltatók felé kell hivatalosan bejelenteni.
 • A szolgáltatási szerződések során a szennyvízre vonatkozó hálózatfejlesztési hozzájárulási (hfh) díjat a betelepülő Vállalkozás fizeti. Az ivóvíz vonatkozásában ezt a hfh díjat 120 m3/nap kapacitásra a Gödöllői Ipari Park Zrt. megfizette, azonban ha a Vállalkozás a megvásárolt telekre jutó, területarányosan leosztott vízkapacitásnál többet igényel, annak esetleges többlet díját maga köteles megfizetni. Hasonló elvek érvényesek a gáz esetében is, ez a kapacitás 1200 m3/h a teljes Parkra vetítve, ennek hfh díját fizette meg a Gödöllői Ipari Park Zrt. Az üzemeltető lehetőséget biztosított, hogy a Vállalkozás a közművek kivitelezési, illetve megvalósulási tervdokumentációját irodájában tanulmányozhassa.
 • Az építési telek amennyiben a 7000 m2-nél kisebb, akkor 1 kV-os (feszültsége 0,4 kV) elektromos ellátása a kábelelosztó szekrényeket is ideértve kiépítésre került, a várható - területarányosan becsült, éppen ezért ingatlanonként eltérő - energia igény a vételárban benne foglaltatik. Az ennél nagyobb energiaigényt az ELMÜ Nyrt.-től kell a betelepülő Vállalkozásnak megigényelni, a mindenkori jogszabályoknak megfelelő díjak megfizetése mellett. A 7000 m2-nél nagyobb méretű ingatlanok esetében a nehezen prognosztizálható energiaigény miatt nem épült ki 1 kV-os elektromos hálózat. Ezen ingatlanok elektromos energia ellátása a belső úthálózat mentén kiépített 20 kV-os hálózatról, valamint a már letelepített két db. BHTR 20/1000 típusú transzformátor állomásról lehetséges, az ELMÜ Nyrt.-vel egyeztetett és előírásoknak megfelelően engedélyeztetett módon A Park eddig megigényelt és a Gödöllői Ipari Park Zrt által kifizetett elektromos energia igénye a teljes területre vonatkozóan 1.25 MW, ez azonban 3,5 MW-ra bármikor kibővíthető a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint.
 • Az egyes telkeken, telephelyeken összegyűlő csapadékvizet a Park területére érvényes Szabályozási Terv előírásai szerint, saját telken belül kell elszikkasztani.
 • A kiépített telekommunikációs alépítményi hálózat a GIP Zrt. tulajdonában maradt, a Park területén a telekommunikációs szolgáltató az Invitel Zrt.